Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blabber /'blæbə[r]/  

 • Động từ
  (khẩu ngữ) (cách viết khác blab)
  nói ba hoa
  nó đang ba hoa cái gì thế?
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  cuộc trò chuyện ba hoa

  * Các từ tương tự:
  blabbermouth