Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blabbermouth /'blæbəmaʊθ/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người nói ba hoa