Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • verb
  bides; bided; biding
  bide your time
  to wait for the right time before you do something

  * Các từ tương tự:
  bidet