Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm ngớ ngẩn, làm đần độn, làm mụ đi

    * Các từ tương tự:
    befuddled