Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trùm nhà thổ
    chuyện tục tĩu dâm ô

    * Các từ tương tự:
    bawdily, bawdiness, bawdy, bawdy-house