Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

banal /bəˈnæl/  /bəˈnɑːlˈbeɪnəl/

  • adjective
    [more ~; most ~] :boring or ordinary :not interesting
    The writing was banal but the story was good.

    * Các từ tương tự:
    banality