Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trẻ con, ấu trĩ

    * Các từ tương tự:
    babyishness