Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

babyishness /'beibiiʃnis/  

  • Danh từ
    tính trẻ con, tính như trẻ con