Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ass-hole /'æshəʊl/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như arse-hole