Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archbishop /ɑɚʧˈbɪʃəp/  

  • noun
    plural -ops
    [count] :the bishop of highest rank in a particular area

    * Các từ tương tự:
    archbishopric