Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archbishopric /,ɑ:t∫'bi∫əprik/  

  • Danh từ
    chức tổng giám mục
    địa phận tổng giám mục