Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archangel /ˈɑɚʧˌeɪnʤəl/  

  • noun
    plural -gels
    [count] :an angel of the highest rank