Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archangelic /ɑ:kæn'dʤelik/  

  • Tính từ
    (tôn giáo) (thuộc) tổng thiên thần