Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (Mỹ cách viết khác appall)
    làm hoảng sợ, làm thất kinh

    * Các từ tương tự:
    appalling, appallingly