Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apophthegm /'æpəθem/  

  • Danh từ
    (cách viết khác apothegm)
    cách ngôn

    * Các từ tương tự:
    apophthegmatic