Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    bắt nộp phạt, phạt vạ
    phạt, trừng phạt

    * Các từ tương tự:
    amerceable, amercement