Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adverbial /æd'vɜ:bjəl/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học)
    [thuộc] phó từ, có tính chất phó từ

    * Các từ tương tự:
    adverbially