Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adverbially /æd'vɜ:bjəli/  

  • Phó từ
    như phó từ