Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjectival /ædʒek'taivəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] tính từ, [có cức năng] tính từ
  an adjectival clause
  một mệnh đề có chức năng tính từ

  * Các từ tương tự:
  adjectivally