Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjectivally /ædʒek'taivəli/  

  • Phó từ
    như tính từ, [với chức năng] tính từ