Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abatement /ə'beitmənt/  

  • Danh từ
    sự [làm] dịu đi, sự [làm] giảm bớt

    * Các từ tương tự:
    Abatement cost