Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô nhiễm)