Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm bối rối, làm lúng túng, làm luống cuống

    * Các từ tương tự:
    abashed, abashment