Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từ
    khoá kéo (ở áo...)

    * Các từ tương tự:
    zippered