Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có khoá kéo; có phéc-mơ-tuya