Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chệch hướng (tàu thủy, máy bay)
  Danh từ
  sự chệch hướng (tàu thủy, máy bay)

  * Các từ tương tự:
  yawing, yawl, yawn, yawner, yawningly, yawny, yaws