Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ngáp
  há miệng, há hốc ra (đồ vật)
  chỗ nẻ há hốc ra dưới chân họ
  cái hố ngăn cách khá lớn giữa kẻ giàu người nghèo trong xã hội chúng ta
  Danh từ
  sự ngáp, cái ngáp
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu) điều buồn tẻ, điều chán ngắt
  cuộc họp thật chán ngắt từ đầu đến cuối

  * Các từ tương tự:
  yawner, yawningly, yawny