Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cách viết khác wringing wet)
    ướt sũng (quần áo)

    * Các từ tương tự:
    wringing wet