Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ướt sũng (quần áo quá ướt đến mức có thể vắt ra nhiều nước)