Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít)
    sự chiếm giữ và điều hành lấy nhà máy (do công nhân thực hiện khi nhà máy được lệnh đóng cửa)

    * Các từ tương tự:
    Work in progress