Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sản phẩm đang gia công
    Phần sản phẩm vẫn chưa được hoàn thanh tại thời điểm cuối kỳ kế toán