Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wolf's-claw /'wulfs,klɔ:/  

  • danh từ
    (thực vật học) cây thạch tùng

    * Các từ tương tự:
    wolf's-claws