Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wolf's-claws /'wulfs,klɔ:z/  

  • danh từ
    (thực vật học) cây thạch tùng