Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

witch-hunt /'wit∫hʌnt/  

  • Danh từ
    sự truy quét phù thủy
    (nghĩa bóng, xấu) sự truy quét những người không theo quan điểm chính thống

    * Các từ tương tự:
    witch-hunting