Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

witch-hunting /'wit,hʌntiɳ/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(từ lóng) sự khủng bố những đối thủ chính trị (chủ yếu là những người cộng sn)