Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể thao)
    cầu thủ biên

    * Các từ tương tự:
    -winger