Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • yếu tố tạo danh từ ghép
  (thể thao) cầu thủ chơi ở biên
  tả biên
  hữu biên
  người thuộc cánh tả (trong một đảng)
  chị ta hoạt động tích cực với tư cách là người cánh tả của đảng

  * Các từ tương tự:
  winger