Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whiplash /'wiplæ∫/  

  • Danh từ
    dây [buộc] đầu roi
    như whiplash injury

    * Các từ tương tự:
    whiplash injury