Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whiplash injury /'wiplæ∫indʒəri/  

  • Danh từ
    sự trẹo cổ