Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (cổ)
  từ nơi
  they have returned whence they came
  họ đã trở về nơi [mà từ đó] họ đã đến

  * Các từ tương tự:
  whencesoever