Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whencesoever /wenssou'ev/  

  • phó từ & liên từ
    từ bất cứ ni nào, dù từ ni nào; do bất cứ nguyên nhân nào, dù là nguyên nhân nào