Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ, nghĩa cổ) cuộc du lịch, cuộc chu du

    * Các từ tương tự:
    wayfarer