Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wash-bowl /'wɒ∫bəʊl/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như wash-basin