Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wash-basin /'wɒ∫beisn/  

  • Danh từ
    (cách viết khác wash-hand-basin, basin)(Mỹ wash-bowl)
    bồn rửa, lavabô (gắn vào tường ở buồng tắm)