Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

war-cloud /'wɔ:klaud/  

  • Danh từ
    mây đen chiến tranh; không khí bùng nổ chiến tranh

    * Các từ tương tự:
    war clouds