Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

war clouds /'wɔ:klaʊdz/  

  • bóng mây chiến tranh