Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vinegar /'vinigə[r]/  

  • Danh từ
    giấm

    * Các từ tương tự:
    vinegar-cruet, vinegar-faced, vinegarette, vinegarish, vinegary