Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vice-president /'vais'prezidənt/  

  • Danh từ
    phó chủ tịch, phó tổng thống

    * Các từ tương tự:
    vice-presidential