Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc phó chủ tịch, thuộc phó tổng thống