Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc người nói tiếng bụng, thuộc nguời không máy môi